Občan

Návrhy Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena 08/2021

M e s t o T r n a v a
Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti – občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajúcim podľa osobitných predpisov, že v termíne

od 22.2.2021 do 23.3.2021

je možné v zmysle § 22 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, oboznámiť sa s návrhom

ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRNAVA
Zmena 08/2021

- Lokalita A – Bytový dom na Ul. Zelenečská / Gábora Steinera
- Lokalita B – Zdravotnícke zariadenie na Nobelovej ulici
- Lokalita C – Obytná zóna Zátvor II (alt. uplatnenie mestotvornej polyfunkcie)
- Lokalita D – Átriová ulica (úprava vymedzenia bloku RD)
- Lokalita E – Doplnenie znenia regulatívov funkčného využitia

Návrh zmeny ÚPN mesta Trnava - Zmena 08/2021 je zverejnený vo vývesnej skrinke pred Mestským úradom v Trnave, Trhová č. 3 a na internetovej stránke mesta Trnava - www.trnava.sk, v stĺpci úradná tabuľa MsÚ a na CUETE. S kompletnou dokumentáciou sa môžete tiež v horeuvedenom termíne v úradných hodinách oboznámiť na:

Kontakt:
Mestskom úrade v Trnave
odbore územného rozvoja a koncepcií

č. dverí 249, po telefonickom dohovore
tel. č. 033/3236 249, e-mail: eva.hulmanova@trnava.sk
Trhová ulica č. 3
917 71 Trnava.
 

V zmysle § 22 a § 23, zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel je potrebné stanoviská oznámiť do 30 dní odo dňa oznámenia, t. j. do 23.3.2021.

22.2.2021

 
Chcete vedieť, čo je nové?