Podnikateľ

Obchodná verejná súťaž F. Veselovského 4, v Trnave

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave
 
vyhlasuje
 
 
podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
 
 
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici F. Veselovského 4 v Trnave:  nehnuteľnosť – budova súp. č. 3582, parc. č. 1450/1 o výmere 138,04 m²: minimálna východisková cena: 10 970,19 eur/rok
 
 
 
 OVS 
 Podmienky OVS 
 Vyjadrenie záujmecu 
 Súhlas
 

27.9.2022 14:22