Občan

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh nájmu časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici 1/B_bar

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 60/2019, vydaného dňa 18. 06. 2019.

Predmet súťaže:  nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu 180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu; 27,04 m2 ostatné nebytové priestory).
Minimálne nájomné: 16695,48 eur ročne / 1391,29 eur mesačne.
Finančná záloha: 300 €
Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb.  Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve. 
Termíny obhliadky: 28. 06. 2019, 08. 07. 2019 a 15. 07. 2019 vždy o 10.00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).
Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19. 07. 2019 do 10.00 h.
Bližšie informácie poskytnú: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/32 36 436.


Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Foto priestorov
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže
Písomné vyhlásenie uchádzača

19.6.2019 14:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?