Občan

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh nájmu časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici 1/B_obchod

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.
Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 61/2019, vydaného dňa 18. 06. 2019.

Predmet súťaže:  nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu 116,40 m2(z toho vykurovaná plocha je 116,40 m2).
Minimálne nájomné: 12 804 eur ročne / 1 067 eur mesačne.
Finančná záloha: 300 €
Účel využitia: zriadenie obchodných priestorov – predajňa športových potrieb.
Termíny obhliadky: 28. 06. 2019, 08. 07. 2019 a 15. 07. 2019 vždy o 10.00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).
Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 19. 07. 2019 do 10.00 h.
Bližšie informácie poskytnú: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/32 36 436.

 

Súťažné podmienky
Návrh nájomnej zmluvy
Foto priestorov
Súhlas so súťažnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže
Písomné vyhlásenie uchádzača

19.6.2019 14:26

 
Chcete vedieť, čo je nové?