Občan

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh zmluvy o kúpe cenných papierov

Mesto Trnava, Hlavná č. 1,  917 71 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou MZ oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka formou výberu víťaza elektronickou aukciou o najvhodnejší návrh zmluvy o kúpe cenných papierov

  • 500 ks kmeňových akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s., ISIN: SK1110001270 v menovitej hodnote 399 € v zaknihovanej podobe, forme na meno
  • minimálna východisková cena -  285 000,00 €.


Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 12. 08. 2019 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Trnava, Trhová č. 3,  917 01  Trnava.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené aj na na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne:
Odbor právny a majetkový, úsek právny MsÚ Trnava, Trhová č. 3, č. dv. 226
Tel:  033/3236226


Návrh zmluvy
Podmienky OVS
Súhlas s OVS


 

10.7.2019 13:26

 
Chcete vedieť, čo je nové?