Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov _ Hviezdoslavova 3, Trnava

STEFE Trnava s. r. o., Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,
v zastúpení majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

v y h l a s u j e

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Hviezdoslavova 3:
nehnuteľnosť – budova súp. č. 224 parc. č. 258/2 o výmere 116,74 m2:
minimálna východisková cena: 12.601,85 eura/rok

účel využitia : bez určenia účelu, pričom objekt nemôže slúžiť na prevádzkovanie hazardných hier a v prípade, ak by bol nebytový priestor alebo jeho časť využívaný na  reštauračné účely, musí byť výlučne nefajčiarsky ( bez vymedzenia fajčiarskej časti a bez umiestnenia výherných hracích automatov)

prípadné stavebné úpravy musia byť vopred odsúhlasené príslušným orgánom mesta Trnava

obhliadka sa uskutoční dňa:          06. 07. 2020  o 10.00 hod
                                                      10. 07. 2020  o 10.00 hod
                                                      15. 07. 2020  o 10.00 hod
finančná zábezpeka: 300 eur


Dokumenty:
- súťažné podmienky
- návrh nájomnej zmluvy
- súhlas so súťažnými podmienkami
Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 27. 07. 2020  do 15.30 hod.  na adresu:
STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava, alebo osobne na podateľni spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na www.stefetrnava.sk.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne  STEFE Trnava s.r.o., Františkánska č 16, Trnava,  tel. 033/3236 522, 033/3236 531


Podmienky OVS

Vyjadrenie záujemcu

Súhlas

 

1.7.2020 15:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?