Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Študentská 29

 

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov na ul. Študentská 29

 

STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska č. 16, 917 32 Trnava,

v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

 

v y h l a s u j e

 

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281  a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

nehnuteľnosť – budova súp. číslo 3584, parc. č. 1416 o výmere 118,69 m? na ulici Študentská 29:

minimálna východisková cena : 9525,39 eura/rok

  účel využitia : Účel využitia – vyplní súťažiaci (v prípade využitia priestoru na  reštauračné účely, ktoré budú výlučne pre nefajčiarov (bez vymedzenia fajčiarskej časti) a  bez umiestnenia výherných automatov)

prípadné stavebné úpravy : na vlastné náklady bez možnosti započítania s nájomným

obhliadky sa uskutočnia dňa : 3. 3. 2017 o 9.00 hod., 8. 3. 2017 o 9.00 hod., 15. 3. 2017 o 9.00 hod.

finančná zábezpeka : 150 eur

 

Dokumenty :

 

Lehota na podávanie súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 22.3.2017 do 16.00 hod. na adresu :

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska č. 16, 917 32 Trnava, alebo osobne na podateľni spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. .

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.skwww.stefetrnava.sk

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže, návrh nájomnej zmluvy a ďalšie prípadné informácie poskytneme v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o. na tel. č. 033/3236535, 033/3236522 v stránkových hodinách.

 

1.3.2017 10:58

 
Chcete vedieť, čo je nové?