Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Farský mlyn

Mesto Trnava, Hlavná č. 1,  917 71 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
                                  

podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava v lokalite Farský mlyn: pozemky parc. reg. C č. 10769/7 o výmere 41 827 m2 orná pôda a časť parc. reg. C č. 10769/10 o výmere 406 186 m2 orná pôda, zapísané na LV 5000 s celkovou výmerou 448 013 m2, t. j. 44,8013 ha

minimálne nájomné: 150,00 eur/ha/rok

záloha: 350,00 eur

Obhliadka sa uskutoční dňa 31. 05. 2017 o 9.00 hod. a o 13.00 hod. (zraz pri autobusovej zastávke v mieste križovania ulíc Rekreačná a Poľovnícka v Bielom Kostole)

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 13. 06. 2017 do 10.00 hod. na adresu: 
MsÚ Trnava
Trhová č. 3
917 01  Trnava

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie:
Úsek majetkový
MsÚ Trnava
Trhová č. 3, č. dv. 211
Tel:  033/3236211

 Návrh nájomnej zmluvy_Farský mlyn
 Podmienky OVS
 Súhlas s OVS
 Situácia OVS

 

 


 

11.5.2017 9:30

 
Chcete vedieť, čo je nové?