Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Kočišské

Mesto Trnava, Hlavná č. 1,  917 71 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
                                  

podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava v lokalite Kočišské: pozemky reg. E: parc. č. 2012, parc. č. 2013, parc. č. 2014, parc. č. 2015, parc. č. 2016, parc.  č. 2017, parc. č. 2018, parc. č. 2019, parc. č. 2020, parc. č. 2021, parc. č. 2022, parc. č. 2023, parc. č. 2024, parc. č. 2025, parc. č. 2026, parc. č. 2030, parc. č. 2037, parc. č. 2040, parc. č. 2041, parc. č. 2042, parc. č. 2043, parc. č. 2031, parc. č. 2039, pozemky reg. C: parc. č. 10501/41, parc. č. 10501/42, parc. č. 10501/43, parc. č. 10501/44, parc. č. 10501/54, parc. č. 10501/55, parc. č. 10501/56, parc. č. 10501/57, parc. č. 10501/60, parc. č. 10501/61, parc. č. 10501/63, parc. č. 10501/64, parc. č. 10501/65, parc. č. 10501/66, parc. č. 10501/67, parc. č. 10501/69, parc. č. 10501/70, parc. č. 10501/71, parc. č. 10501/72, parc. č. 10501/73, parc. č. 10501/74, parc. č. 10501/75, parc. č. 10501/76, parc. č. 10501/77, parc. č. 10501/78, parc. č. 10501/79, parc. č. 10501/80, parc. č. 10501/81, parc. č. 10501/82, parc. č. 10501/83, parc. č. 10501/84, parc. č. 10502/3, parc. č. 10542, zapísané na LV 5000 s celkovou výmerou 2250732 m2, t. j. 225,0732 ha

minimálne nájomné: 150,00 eur/ha/rok

záloha: 1 100,00 eur

Obhliadka sa uskutoční dňa 31. 05. 2017 o 9.00 hod. a o 13.00 hod. (zraz pri autobusovej zastávke v mieste križovania ulíc Rekreačná a Poľovnícka v Bielom Kostole)
 

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 13. 06. 2017 do 10.00 hod. na adresu: 
MsÚ Trnava
Trhová č. 3
917 01  Trnava

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie:
Úsek majetkový
MsÚ Trnava
Trhová č. 3, č. dv. 211
Tel:  033/3236211

 Návrh nájomnej zmluvy_Kočišské
 Podmienky OVS
 Súhlas s OVS
 Situácia OVS

11.5.2017 10:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?