Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Mníšske

Mesto Trnava, Hlavná č. 1,  917 71 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
                                  

podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Trnava v lokalite Mníšske:
pozemky reg. E: parc. č. 2147, parc. č. 2148, parc. č. 2149, parc. č. 2150, parc. č. 2151, parc. č. 2154/1 parc. č. 2158, parc. č. 2161 parc. č. 2163, parc. č. 2164, parc. č. 2165, parc. č. 2167, parc. č. 2170, parc. č. 2171, parc. č. 2172, parc. č. 2173, parc. č. 2174, parc. č. 2175, parc. č. 2177, parc. č. 2178,  parc. č. 2180, parc. č. 2181, parc. č. 2183, parc. č. 2184, parc. č. 2185, parc. č. 2186, parc. č. 2187, parc. č. 2188, parc. č. 2189, parc. č. 2190, parc. č. 2191, parc. č. 2192, parc. č. 2193, parc. č. 2194, parc. č. 2195, parc. č. 2196, parc. č. 2206, parc. č. 2207, parc. č. 2208, parc. č. 2210, pozemky reg. C: parc. č. 10682/3, parc. č. 10682/4, parc. č. 10709/3, parc. č. 10703/6, parc. č. 10703/7, parc. č. 10703/8, parc. č. 10682/12, parc. č. 10703/1, parc. č. 10710/7, parc. č. 10710/6, parc. č. 10703/12, parc. č. 10682/8, parc. č. 10703/9, parc. č. 10682/10, parc. č. 10703/10, parc. č. 10710/5, parc. č. 10703/2, parc. č. 10682/7, parc. č. 10682/5, parc. č. 10682/6, parc. č. 10710/2, parc. č. 10710/3, parc. č. 10710/4, zapísané na LV 5000 s celkovou výmerou 3093187 m2, t. j. 309,3187 ha

minimálne nájomné: 150,00 eur/ha/rok

záloha: 1400,00 eur


Obhliadka sa uskutoční dňa 29. 05. 2017 (v pondelok) o 9.00 hod. a o 13.00 hod. (zraz ŠM Veľký Dvor – parkovisko)

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 13. 06. 2017 do 10.00 hod. na adresu: 
MsÚ Trnava
Trhová č. 3
917 01  Trnava

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie:
Úsek majetkový
MsÚ Trnava
Trhová č. 3, č. dv. 211
Tel:  033/3236211

 Návrh nájomnej zmluvy_Mníšske
 Podmienky OVS
 Súhlas s OVS
 Situácia OVS

11.5.2017 10:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?