Občan

Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskej pôdy v lokalite Špačince

Mesto Trnava, Hlavná č. 1,  917 71 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
                                  

podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Trnava v k. ú. Špačince: pozemok parc. reg. „C“ č. 2704/4 o výmere 1560140 m2, zapísaný na LV 1352 s celkovou výmerou 1560140 m2, orná pôda, t. j. 156,0140 ha

minimálne nájomné: 150,00 eur/ha/rok

záloha: 700,00 eur
 

Obhliadka sa uskutoční dňa 29. 05. 2017 (v pondelok) o 9.00 hod. a o 13.00 hod. (zraz ŠM Veľký Dvor – parkovisko)


Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 13. 06. 2017 do 10.00 hod. na adresu: 
MsÚ Trnava
Trhová č. 3
917 01  Trnava

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie:
Úsek majetkový
MsÚ Trnava
Trhová č. 3, č. dv. 211
Tel:  033/3236211

 Návrh nájomnej zmluvy_Špačince
 Podmienky OVS
 Súhlas s OVS
 Situácia OVS

11.5.2017 10:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?