Občan

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj chaty a zosilňovacej stanice vo vlastníctve Mesta Trnava

Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava v zastúpení majetkovou komisiou mestského zastupiteľstva oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka formou výberu víťaza elektronickou aukciou

o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností:

Stavba – chata súpisné číslo 1016, zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Smolenice, obec Smolenice, na liste vlastníctva č. 604 vo vlastníctve mesta Trnava, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2022/4 zapísanom na liste vlastníctva č. 382 vo vlastníctve SR – LESY Slovenskej republiky, š.p.
Stavba - zosilňovacia stanica (studňa s čerpadlom vody vrátane rozvodov vody k chate), zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Smolenice, obec Smolenice, na liste vlastníctva č. 604 vo vlastníctve mesta Trnava, nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. 2026/6 zapísanom na liste vlastníctva č. 382 vo vlastníctve SR – LESY Slovenskej republiky, š.p.

minimálna východisková cena chaty: 17 100 eur
minimálna východisková cena zosilňovacej stanice: 12 549,96 eura

Minimálna kúpna cena stavieb je nasledovná:
17 100,- + 12 549,96 = 29 649,96 eura

záloha:  2 000,- eur

Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa 8. 1. 2020 o 14,00 h. (zraz na parkovisku pri informačnej tabuli)

Lehota na podávanie písomných súťažných návrhov v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 14. 1. 2020 do 10.00 hod. do podateľne na MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3,  917 01 Trnava

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je zverejnené na www.trnava.sk a na úradnej tabuli mesta Trnava.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže a bližšie informácie poskytne:
úsek majetkový MsÚ Trnava, Ulica Trhová č. 3, č. dv. 211
Tel: 033/32 36 211

Návrh kúpnej zmluvy

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súhlas s podmienkami OVS

Situácia umiestnenia

5.12.2019 14:27