Občan

Oboznámenie sa s oznámením o zmene navrhovanej činnosti_Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že
 
od 29. 03. 2021 do 15. 04. 2021
 
je možné v súlade s § 65g ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o zmene navrhovanej činnosti
 
„Doplnenie vonkajšieho sila v objekte kmenárne V3 v Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava“,
 
ktoré predložil navrhovateľ Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárenská 1, 917 99 Trnava, IČO 34126520.
 
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je dodávka a montáž sila s objemom 35 m3, ktoré bude slúžiť na skladovanie kazivca v areáli Johns Manville Slovakia, a.s. , na parcele 8529/1. Zmena navrhovanej činnosti zároveň rieši aj dopravu kazivca zo skladovacieho sila na kmenáreň V3.
 
Do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách len po predchádzajúcom tel. dohovore (kl. 248) na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava.
 
V elektronickej podobe je zámer zverejnený na internetovej stránke rezortu MŽP SR. 
 
Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu
 
Ministerstvo životného prostredia SR
 
Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva
 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
 
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
 
812 35 Bratislava

29.3.2021 12:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?