Občan

Oboznámenie sa s oznámením Zmena 01/2019 Územného plánu zóny Trnava - Cukrovar

Mesto Trnava, Mestský  úrad v Trnave

oznamuje verejnosti, že

od 25. 10. 2019  do  08. 11. 2019

je   možné   v  súlade  s   § 6 ods. 5  zákona  NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o strategickom dokumente

Zmena 01/2019 Územného plánu zóny
Trnava - Cukrovar


obstarávateľa  Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Do oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v horeuvedenom  termíne v stránkových  hodinách na Mestskom úrade v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava

Oznámenie o strategickom dokumente je v elektronickej podobe prístupné na stránke MŽP SR.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8,
917 02 Trnava


Zmena 01/2019 ÚPZ - Trnava/Cukrovar
 

24.10.2019 10:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?