Občan

Oboznámenie sa so zámerom - Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti, že od 29. 06. 2020  do  21. 07. 2020

je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so zámerom

„Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste“,

ktorý predložil  navrhovateľ  Imrich Gažo, Opoj 21, 919 32 Opoj v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, IČO 35 734 990.

Účelom zámeru je vybudovanie novej obytnej zóny s vlastným zázemím v lokalite Trnava - Pri Orešianskej ceste na ploche 15,51 ha. V riešenom území budú vybudované nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti. Súčasťou budovania obytnej zóny bude aj výstavba úseku budúceho obchvatu cesty II/504, lokalizovaného v SZ časti riešeného územia, v rozsahu zhodnom so šírkou riešenej lokality (cca 200 m), ako aj napojenie na prvky technickej a dopravnej infraštruktúry v okolí.

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248,  Trhová ulica č. 3, Trnava.

V elektronickej podobe je zámer zverejnený na internetovej stránke rezortu MŽP SR  


Verejnosť môže svoje písomné stanoviská  doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava


Situácia umiestnenia OZ 

29.6.2020 11:15

 
Chcete vedieť, čo je nové?