Občan

Obsadenie voľného pracovného miesta: pomocný pracovník na Mestskom trhu

Správa majetku mesta Trnava, p. o., Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava

oznamuje obsadenie voľného pracovného miesta:

pomocný pracovník na Mestskom trhu

Popis pracovnej pozície:

Zabezpečovacie práce počas prevádzky Mestského trhu (v dňoch piatok a sobota v čase od 4:00 do 12:00 hod) v rozsahu: 

 • pomocné práce pri organizovaní Mestského trhu (napr. rozkladanie a skladanie trhového mobiliáru);
 • iné pomocné práce na Mestskom trhu podľa požiadaviek nadriadeného.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • základná škola.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • minimálny vek 18 rokov;
 • flexibilita – práca v skorých ranných hodinách;
 • fyzická zdatnosť;
 • spoľahlivosť;
 • odolnosť voči stresu;
 • schopnosť tímovej spolupráce;
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a titul uchádzača;
 • miesto trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje - telefón, e-mail;
 • dátum a podpis záujemcu.

K žiadosti ďalej pripojte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s  požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu kariera@smmt.trnava.sk alebo poštou na adresu SMMT, p. o., Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava, a to do 31.5.2022. Originály potrebných dokumentov prineste na osobný pohovor.  

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu:  ihneď

Pracovný pomer na dohodu.

Platové zaradenie: 5,50 eur brutto/hodina. Ostatné platové dojednania na osobnom pohovore.

Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá.

V Trnave, dňa 6.5.2022

9.5.2022 7:45

 
Chcete vedieť, čo je nové?