Občan

Obytný súbor Cukrová I.

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s §29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-TT-OSZP3-2023/003465-015 zo dňa 09.01.2023 Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť:

 

„Obytný súbor Cukrová I.“

 

ktorú predložil navrhovateľ Cukrová I, s.r.o., Pestovateľská 18623/1, 821 04 Bratislava , IČO: 47352213 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 931 03 Bratislava, IČO: 35734990

nebude posudzovať

 

podľa zákona. Rozhodnutie v elektronickej podobe je zverejnené na stránke mesta alebo na  webových stránkach  enviroportalu a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli

 Rozhodnutie

17.1.2023 13:56