Občan

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

V roku 2011 vzniklo na území Slovenskej republiky v odvetví lesného hospodárstva 303 požiarov s priamymi škodami za 577 070 eur. V porovnaní s rokom 2010 došlo v Slovenskej republike ku zvýšeniu počtu požiarov o 184, pričom aj škody boli vyššie o 457 973 eur.
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrilo vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov, zakladanie ohňov v prírode a úmyselné zapálenie.
V roku 2011 vzniklo na území Trnavského kraja 7 požiarov s priamou škodou 6 590 eur. Možno konštatovať, že tieto výsledky sú hlavne vďaka dobrej spolupráci medzi zainteresovanými stranami lesníckych organizácií ako i našou spoluprácou a propagáciou s jednotlivými obcami (rozhlas, televízia, tlač).

Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu lesov pred požiarmi je potrebné vychádzať z ustanovení a z požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti ochrany pred požiarmi, ako aj z ďalších predpisov a dokumentov súvisiacich s touto problematikou.

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi plnia úlohy aj obce a to:

1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 a 37 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

2. preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci,

3. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

4. vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor,

5. preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách;


Odporúčajúce ustanovenia:

a) zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov,

b) zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.

Medzi jednu z vhodných foriem preventívno-výchovného pôsobenia na širokú verejnosť na úseku ochrany pred požiarmi stále patrí aj vysielanie relácií v miestnych rozhlasoch. Tieto relácie je zvlášť účinné vysielať v jarnom období prípadne v čase dlhotrvajúceho horúceho a suchého počasia a na vývesnej tabuli obce. Rozhlasovú reláciu, ktorá tvorí prílohu tejto informácie, doporučujeme poskytnúť aj základnej škole vo Vašej obci alebo základným školám v meste.

V prípade vzniku požiarov lesných porastov v ťažko prístupných lokalitách si tieto vyžadujú nasadenie špeciálnej hasičskej techniky a väčšieho počtu zasahujúcich osôb. Na základe týchto skutočností, dúfame, že obecné úrady budú naďalej organizovať pomoc z radov občanov, ktorá je tak potrebná pri lokalizácii a likvidácii lesných požiarov.

16.3.2012 1:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?