Občan

OVS k najvhodnejšiemu návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Františkánskej 3

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16 917 32 Trnava -  v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave
 

vyhlasuje 


podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Františkánska 3 v Trnave:
nehnuteľnosť – budova súp. č. 7403, parc. č. 95/76 o výmere 62,18 m²
minimálna východisková cena: 4 400,17 eur/rok

 Vyhlásenie OVS

 Súhlas OVS 

 Vyjadrenie záujemcu OVS 

 Podmienky OVS 

23.2.2022 10:07