Podnikateľ

OVS o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Františkánskej 3 v Trnave

STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
 

v zastúpení Majetkovou komisiou pri MZ v Trnave

 vyhlasuje

podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a ďalších ustanovení a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Františkánska 3 v Trnave:

  • nehnuteľnosť – budova súp. č. 7403, parc. č. 95/76 o výmere 62,18 m²:
  • minimálna východisková cena: 4 400,17 eur/rok

  OVS 
  OVS - súhlas 
  Podmienky OVS
  Vyjadrenie záujemcu 

1.12.2021 12:49

 
Chcete vedieť, čo je nové?