Občan

Oznámenie o priamom prenájme predajného stánku_kúpalisko Kamenný mlyn Trnava

Oznámenie
o priamom prenájme predajného stánku

v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa majetku mesta Trnava, p. o.
poskytne do prenájmu predajný stánok v objekte kúpaliska Kamenný mlyn Trnava, Kamenná cesta.

Predmet nájmu: predajný stánok (ďalej aj ako „stánok“) nachádzajúci sa na nehnuteľnosti (pozemku) v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 13598 ako pozemok, na ktorom je ihrisko, kúpalisko, táborisko a iné na pozemku C-KN parc. č. 10182/1 - ostatná plocha o výmere 37 640 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Kamenná cesta Trnava.

1.) Stánok je situovaný v severnej časti pozemku. Celková výmera stánku: 6 m2. K stánku prináleží terasa o výmere 50 m2 určených ako sedenie pre návštevníkov.
2.) Účel využitia prenájmu priestorov: zabezpečenie predaja občerstvenia v objekte kúpaliska Kamenný mlyn (účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi).
3.) Minimálna cena za prenájom stánku celkom: 4 500 EUR/doba nájmu/bez DPH. Nájomné sa uhrádza jednorazovo, bezodkladne po podpise zmluvy. Úhrada nájomného je podmienkou odovzdania stánku do užívania nájomcovi. Letnou sezónou sa rozumie obdobie od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022, ktoré je zhodné s predpokladanou dobou nájmu v zmysle bodu 4 tohto Oznámenia.

4.) Predpokladaná doba prenájmu: od 01. 06. 2022 do 31. 8. 2022

5.) Ostatné podmienky prenájmu:
• nájomca je povinný pri zabezpečovaní predaja občerstvenia dodržiavať zákaz predaja tabakových výrobkov a alkoholických nápojov (nápoje do obsahu alkoholu 4,5 % sú povolené);
• prenájom stánku nezaručuje exkluzivitu výhradného predaja občerstvenia v areáli kúpaliska Kamenný mlyn;
• prenajímateľ si vyhradzuje právo obmedziť prevádzku kúpaliska v prípade platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré upravujú postup pri prevádzke kúpaliska v určitej epidemiologickej situácii;
• nájomca berie na vedomie, že charakter bazénu je prírodného charakteru a bazén je potrebné vypúšťať v pravidelných intervaloch;
• spotreba vody, odvoz odpadu a spotreba elektrickej energie nie sú súčasťou nájomného v zmysle bodu 3 tohto Oznámenia a budú uhrádzané paušálnym poplatkom vo výške 120 EUR /mesiac.
• stánok bude prístupný pre verejnosť počas celej doby nájmu v zmysle bodu 4 tohto Oznámenia, bez ohľadu na letnú kúpaciu sezónu kúpaliska Kamenný mlyn v tomto režime:
a) počas otváracích hodín letného kúpaliska bude prístupný pre jeho platiacich návštevníkov,
b) mimo prevádzky letného kúpaliska bude prístupný pre širokú verejnosť.
6.) Ďalšie podrobnosti o nájme stánku sa nachádzajú v časti „Podmienky predloženia cenovej ponuky“ a v návrhu zmluvy zverejnenej na https://www.smmt.trnava.sk alebo na www.trnava.sk (podstatné náležitosti a podmienky v návrhu zmluvy sú nemenné a uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas s jej znením).

Podmienky predloženia cenovej ponuky
1. Náležitosti cenovej ponuky
• Za cenovú ponuku je považovaný písomný dokument, obsahujúci označenie uchádzača, jeho kontaktné údaje, podpis a ponúknutú výšku nájomného za prenájom stánku, ktorú je ochotný uhrádzať v zmysle tohto Oznámenia;
• Cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný uhrádzať ako nájomné za prenájom stánku musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná čiastka v EUR/doba nájmu/bez DPH a nesmie byť nižšia ako minimálna cena uvedená v bode 3 tohto Oznámenia;
• Kritérium posudzovania cenových ponúk uchádzačov o prenájom stánku: najvyššia ponúknutá cena nájomného;
• V prípade nájomcu, ktorý je platca DPH, bude k dohodnutému nájomnému fakturovaná DPH v zmysle platných predpisov;
• Cenovú ponuku môžu predložiť fyzické a právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona oprávnenie na poskytovanie služieb podľa účelu uvedeného v tomto Oznámení. Účel využitia nesmie byť v rozpore s účelom určeným v tomto Oznámení;
• Predložením cenovej ponuky a príloh k cenovej ponuke vyjadruje uchádzač súhlas s podmienkami tohto Oznámenia a Návrhom Zmluvy;
• Cenová ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky určené týmto oznámením alebo bude obsahovať akúkoľvek výhradu, bude vyradená z hodnotenia;
• Prílohu cenovej ponuky tvorí doklad o úhrade finančnej zábezpeky (uchádzač je povinný pred podaním cenovej ponuky zložiť návratnú účastnícku zálohu vo výške 500 EUR a to prevodom na bankový účet vyhlasovateľa (IBAN: SK78 0900 0000 0051 6911 6474, variabilný symbol (VS) 103/2022 a ako špecifický symbol identifikačné číslo (IČO) uchádzača, prípadne iný jednoznačný identifikátor uchádzača);
• Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie cenových ponúk. Zloženie finančnej zábezpeky je uchádzač povinný preukázať dokladom o úhrade, ktorý musí byt' súčasťou cenovej ponuky;
• Úspešnému uchádzačovi bude táto zábezpeka započítaná ako preddavok nájomného;
• Žiaden z uchádzačov nemá nárok na výplatu úrokov z peňažných prostriedkov zložených na účte vyhlasovateľa, ktoré tvoria zábezpeku;
• V prípade, že uchádzač, ktorého cenová ponuka bola primátorom mesta Trnava vybraná ako najvhodnejšia, odstúpi od uzavretia nájomnej zmluvy, záloha sa v takom prípade nevracia a bude použitá na úhradu nákladov spojených s realizáciou tohto Oznámenia;
• Neúspešným uchádzačom bude záloha vrátená najneskôr do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom;
• V prípade zrušenia súťaže bude záloha vrátená najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zrušenia súťaže;

2. Vyhodnotenie cenových ponúk a schválenie najvhodnejšieho návrhu
• Doručené cenové ponuky budú prerokované a vyhodnotené určenou komisiou SMMT na neverejnom zasadnutí;
• Konečné rozhodnutie vykoná primátor mesta Trnava na základe vyhodnotenia komisie SMMT;
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť alebo zrušiť výzvu na priamy prenájom stánku;
• Uchádzačovi o prenájom stánku, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, bude predložený návrh Zmluvy na prenájom stánku, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta, po odsúhlasení primátorom mesta Trnava;
• V prípade, ak víťazný uchádzač nepodpíše zmluvu o prenájme stánku, môže byť ponuka o uzavretie zmluvy predložená ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

3. Lehota na doručenie cenovej ponuky
• Lehota na doručenie cenových ponúk: do 20. 05. 2022 do 08.30 h;
• Cenová ponuka s prílohami podľa tohto Oznámenia musí byť predložená v zalepenej obálke s týmto označením:
„Prenájom stánku – Kamenný mlyn - neotvárať“;
• Adresa na doručovanie cenových ponúk: Správa majetku mesta Trnava, p. o., Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava;
Termíny obhliadky podľa dohody: p. Páleník: tel. č. 0917/644330

V Trnave, 4. 5. 2022
Ing. Lenka Klimentová, PhD.
riaditeľka SMMT

Návrh zmluvy stánok

4.5.2022 14:51