Občan

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 14.1.2022  do  28.1.2022

je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente

„Integrovaná územná stratégia UMR územia mestskej funkčnej oblasti Trnava na roky 2022-2027 s výhľadom do roku 2030 „

ktoré  predložil   obstarávateľ  Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava v zastúpení mesta JUDr. Petrom Bročkom, LL.M..

Integrovaná územná stratégia sa vypracúva ako územná rozvojová stratégia pre vymedzené mestské funkčné územie s jadrovým mestom Trnava a obcami: Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Jaslovské Bohunice, Hrnčiarovce nad Parnou, Malženice, Ružindol, Suchá nad Parnou, Šelpice, Špačince, Zeleneč.

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v TrnaveOdbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248,  Trhová ulica č. 3, Trnava po predchádzajúcom dohodnutí termínu v priebehu stránkových hodín a informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na mestskom webovom sídleZa účelom nahliadnutia do podkladov sa odporúča využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle §6 a ods.6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu:  Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Kollárova 8, 917 02 Trnava.

 Vstupná správa

 Oznámenie o strategickom dokumente 

14.1.2022 11:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?