Občan

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán zóny - Obytná zóna Trnava - Prúdy

Mesto Trnava oznamuje verejnosti, že od 26. 7.2019 do 12. 8. 2019 je možné v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o strategickom dokumente

Územný plán zóny - Obytná zóna Trnava - Prúdy

(lokalita I.b – I.c)

obstarávateľa  Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Do oznámenia o strategickom dokumente môže verejnosť nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v horeuvedenom  termíne  v stránkových  hodinách na Mestskom úrade v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava

Oznámenie o strategickom dokumente je v elektronickej podobe prístupné na stránke enviroportal.sk.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Príloha - situácia

26.7.2019 10:26

 
Chcete vedieť, čo je nové?