Občan

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná kuchárka v školskej jedálni v MŠ Vajanského

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná kuchárka v školskej jedálni

Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri MŠ Vajanského 3, Trnava

Pracovný úväzok: 100 %, t. j. 37,5 hod./týždeň

Pracovná doba: od 7.00 do 15.00 h

Predpokladaný nástup: ihneď

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Platové podmienky: 686,50 eur (príplatky a odmeny v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platnej kolektívnej zmluvy)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vyučenie v odbore kuchár alebo odborná spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností je výhodou,
 • zdravotný preukaz  je výhodou,
 • prax v školských stravovacích zariadeniach je výhodou.

Pracovná náplň:

 • vykonávanie pomocných a predprípravných prác pri výrobe jedál,
 • výdaj hotových jedál,
 • udržiavanie poriadku, čistenie a dezinfekcia plôch a zariadení,
 • umývanie bieleho a čierneho riadu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

 • meno, priezvisko uchádzača
 • miesto trvalého pobytu
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • stručný prehľad zamestnaní
 • dátum a podpis záujemcu

Žiadosť o zaradenie do výberového konania zasielajte na adresu Mestský úrad v Trnave, personálny referát, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava alebo na e - mailovú adresu personalne@trnava.sk do 22. mája 2022.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

13.5.2022 10:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?