Občan

Oznámenie o vstupe na pozemky

Spoločnosť SPP prevádzkuje VTL plynovody a plynovodné prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území prislúchajúcemu mestu Trnava. V zmysle zákona č. 656/2004 o energetike a vyhlášky MPaSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonávame pravidelné kontroly našich plynárenských zariadení.
V zmysle vyššie uvedeného zákona Vám oznamujeme, že v mesiacoch máj až jún 2012 pracovníci vykonávajúci práce v rámci merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu budú vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza.

Meranie sa vykonáva bez zásahu do pozemkov.
 

23.4.2012 4:14

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?