Občan

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-771/2019 - Šafárikova 1,2

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.07.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava konanie č.Výst.CIF-771/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín -2 ks javora mliečneho, 1 ks smreka obyčajného, 1 ks brezy bradavičnatej a 2 ks smrekovca opadavého, rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava z dôvodu ohrozovania priľahlých nehnuteľností ako aj bezpečnosti občanov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

1.8.2019 10:37

 
Chcete vedieť, čo je nové?