Občan

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-772/2019 - Na hlinách 60

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-772/2019 - Na hlinách 60 Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.07.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava konanie č.Výst.CIF-772/2019 o vydanie súhlasu na výrub listnatých krovín s obv. 3 m2 , rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 5312/1 v k. ú Trnava z dôvodu, že ide o náletové dreviny, ktoré poškodzujú priľahlú nehnuteľnosť a na výrub 1 ks slivky rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 5311/1 v k. ú Trnava z dôvodu, že "drevina je planá, holuby roznášajú odpad a daný druh dreviny nie je vhodný do mestského prostredia" . Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk

1.8.2019 10:38

 
Chcete vedieť, čo je nové?