Občan

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-843/2019 – J. Slottu 7747/30A, 6474/36

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.08.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava konanie č.Výst.CIF-843/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín -1 ks listnatého stromu s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m 27 cm, rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 5671/92 v k. ú Trnava z dôvodu "medzi bytovkami je zjazd do garáže, opadávaním listov zo stromov je neustále upchatý žľab pred garážovou bránou". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona, v spojení s § 19 ods. 1 správneho poriadku potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní písomne alebo ústne do zápisnice v lehote stanovenej správnym orgánom.

20.8.2019 13:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?