Občan

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-859/2019 - Obnova sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.08.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava konanie č.Výst.CIF-859/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 9 ks smreka pichľavého, 8 ks smreka obyčajného, 8 ks brezy previsnutej, 6 ks agátu bieleho, 5 ks tuje západnej, 4 ks brezy sp., 2 ks jablone domácej, 2 ks jablone sp., 2 ks tuje východnej, 2 ks javora mliečneho, 1 ks lipy veľkolistej, 1 ks lipy malolistej, 1 ks čerene pílkatej, 1 ks čerešne vtáčej, 1 ks borovica sp., 1 ks smreka omorikového, 1 ks orecha kráľovského, 1 ks judášovca strukového, 1 ks topoľa čierneho, 1 ks pajaseňa žliazkatého, 1 ks borievky viržínskej, 1 ks čerešne sp., 1 ks orgovánu obyčajného, 1 ks smrekovca opadavého a 1 ks borovice čiernej, rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 5671/6 a 5671/98 v k. ú Trnava z dôvodu obnovy sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk. Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona, v spojení s § 19 ods. 1 správneho poriadku potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní písomne alebo ústne do zápisnice v lehote stanovenej správnym orgánom.

21.8.2019 8:52

 
Chcete vedieť, čo je nové?