Občan

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu - Rekonštrukcia MK Severná ulica Trnava

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. OSaŽP/29899-62382/2016/Bj zo dňa 25. 7. 2016 na stavbu

Rekonštrukcia MK Ulica Severná Trnava

miesto stavby Severná ulica, na pozemku parc. č. 8913/1, 8914, 8918 pre stavebníka Mesto Trnava.

 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

19.7.2018 16:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?