Občan

Oznámenie o začatí konania - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave

oznamuje verejnosti, že od 20. 04. 2022  do  03. 05. 2022

je možné v súlade s §29 ods. 8  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o začatí konania - Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:


„Obehové centrum pre úpravu a zhodnocovanie odpadov a rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu“

ktoré predložil navrhovateľ Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava, IČO:00 313 114.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje novú investičnú výstavbu, ktorej účelom je efektívnejšie riešenie nakladania s odpadmi v rámci prevádzky Skládky komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta. Ide o vybudovanie obehového centra pre úpravu a zhodnocovanie odpadov, ako aj vytvorenie nových kapacít na skládkovanie odpadov, ktoré už nebude možné ďalej upraviť, resp. zhodnotiť. Zmena navrhovanej činnosti rieši vybudovanie nových kapacít pre úpravu a spracovanie odpadov pred skládkovaním, ako aj kapacít pre kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti je aj rozšírenie a zvýšenie kapacity existujúcej skládky komunálneho odpadu.

Do posudzovaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 246,  Trhová ulica č. 3, 917 02 Trnava po predchádzajúcom dohodnutí termínu v priebehu stránkových hodín a informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle www.trnava.sk alebo na stránke MŽP SR. Za účelom nahliadnutia do podkladov sa odporúča využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia.

 

19.4.2022 12:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?