Občan

Oznámenie o začatí konania: zmena navrhovanej činnosti: Hokejová hala Trnava

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 6. 5.2022  do  19. 5.2022

je možné v súlade s §29 ods. 8  zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s Oznámením o začatí konania - Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti:

„Hokejová hala Trnava“

ktoré predložil navrhovateľ Trnavský samosprávny kraj, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901 v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, IČO: 35 734 990.

Účelom predloženej zmeny navrhovanej činnosti je v existujúcom areáli Strednej priemyselnej školy stavebnej Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava dobudovanie školského areálu o novú hokejovú halu so súvisiacim zázemím, s parkovacími stojiskami a plochami zelene. Navrhovaná stavba hokejovej haly je súčasťou projektu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý inšpirovaný strednými školami v zahraničí má záujem o realizáciu nového športového campusu v školskom areáli medzi Lomonosovovou ul. a ul. J. G. Tajovského.

Do posudzovaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti možno nahliadnuť v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 246,  Trhová ulica č. 3, 917 02 Trnava po predchádzajúcom dohodnutí termínu v priebehu stránkových hodín a informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle mesta alebo na stránke enviroportalu 

Za účelom nahliadnutia do podkladov sa odporúča využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zmenou navrhovanej činnosti na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava najneskôr do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia.

5.5.2022 12:55

 
Chcete vedieť, čo je nové?