Občan

Oznámenie o zahájení prác na spracovanie Zadania územného plánu zóny, Lokalita A – Ľudová ulica, Kopánka

Číslo OÚRaK/4553/2024-27469/2024

Trnava 25.3.2024

 

VEC

O z n á m e n i e

o zahájení prác na spracovanie Zadania územného plánu zóny, Lokalita A – Ľudová ulica, Kopánka

 

Mesto Trnava , ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava - č. 228/2023 zo dňa 19.09.2023 oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, obciam, samosprávnemu kraju, právnickým osobám a fyzickým osobám

 

zahájenie prác

Zadania územného plánu zóny, Lokalita A – Ľudová ulica, Kopánka

 

Predmetom spracovania zadania územného plánu zóny, Lokalita A – Ľudová ulica, Kopánka, je zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta na základe konkrétnych podnetov fyzických osôb, právnických osôb a podnetov mesta.

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.

primátor mesta

 

Oznámenie v PDF, zverejnené na Úradnej tabuli Mesta Trnava, od 28.3.2024

28.3.2024