Občan

Oznámenie o zahájení prác Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 14/2023

Číslo OÚRaK/1802/2024-27474/2024

Trnava 25.3.2024

 

VEC

O z n á m e n i e

o zahájení prác Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 14/2023

 

Mesto Trnava , ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava - č. 23/2022 zo dňa 13.12.2022, 853/2022 zo dňa 15.02.2022, 171/2023 , 172/2023, 173/2023 zo dňa 27.06.2023, 221/2023 zo dňa 19.09.2023 oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, obciam, samosprávnemu kraju, právnickým osobám a fyzickým osobám

 

zahájenie prác

Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 14/2023

 

Predmetom zmien a doplnkov Územného plánu mesta Trnava, označených ako Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 14/2023 (ďalej len ZaD ÚPN – Zmena ÚPN 14/2024), je zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta na základe konkrétnych podnetov fyzických osôb, právnických osôb a podnetov mesta.

 

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.

primátor mesta

 

Oznámenie v PDF, zverejnené na Úradnej tabuli Mesta Trnava, od 28.3.2024

28.3.2024