Občan

Oznámenie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku: Výroba krmných zmesí Trnava

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

od 13.1.2022  do  28.1.2022

je možné v súlade s § 29 ods. 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa s oznámením o zmene č.3 integrovaného povolenia pre prevádzku

„Výroba kŕmnych zmesí “ Trnava,

ktoré  predložil   navrhovateľ   AFEED, a.s. slovenská organizačná zložka, so sídlom Nobelova 34, 83102 Bratislava.

Predmetom zmeny č.3 integrovaného povolenia je prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia p.§ 33 ods.1 písm. f) zákona IPKZ z dôvodu uverejnenia dokumentu  „Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2019/2031 z 12.11.2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách  (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví“(ďalej len „Dokument BAT“), navýšenie maximálnej dennej produkcie kŕmnych zmesí z 480t/deň na 720 t/deň pri dodržaní ročnej produkcie 120 000 t/rok posúdenej v rámci pôvodného zámeru, ako aj vydanie prislúchajúcich súhlasov v súvislosti s uvedenými zmenami v prevádzke .

Do posudzovaného zámeru možno nahliadnuť v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248,  Trhová ulica č. 3, Trnava a na Inšpekcii po predchádzajúcom dohodnutí termínu  na mailovej adrese martin.jursa@sizp.sk alebo na tel.č. 0949 006 525, žiadosť je zverejnená v elektronickej podobe aj na tomto webe

Za účelom nahliadnutia do podkladov sa odporúča využiť predovšetkým telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

Inšpekcia podľa §11 ods.5 písm. a) zákona o IPKZ určuje 30 dňovú lehotu  na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu  predĺži  podľa §11 ods.6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti. Podľa § 12 ods.5 zákona o IPKZ  na vyjadrenie zaslané po určenej lehote Inšpekcia neprihliada.

Verejnosť môže doručiť na Inšpekciu písomné stanovisko do 30 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií obcou na adresu : SIŽP , Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra alebo na  martin.jursa@sizp.sk

 Oznámenie

13.1.2022 9:03

 
Chcete vedieť, čo je nové?