Občan

Oznámenie verejnou vyhláškou o výzve k odstráneniu vozidla ŠKODA, EČV: TT835BK

V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona o odpadoch“) je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce.

Mesto Trnava v zmysle § 67 ods. 10 Zákona o odpadoch Vás týmto ako držiteľa vozidla, ktorý je uvedený v evidenčnej karte vozidla, značky: ŠKODA,  EČV: TT 835 BK, ktoré stojí na Ulici Bedřicha Smetanu č. 17, vyzýva, aby ste si splnili svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho odseku.

Ak svoju povinnosť nesplníte do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, vozidlo v zmysle § 67 ods. 11 Zákona o odpadoch odstráni Mesto Trnava na Vaše náklady.

Zároveň Vás upozorňujeme, že nesplnenie predmetnej povinnosti je priestupkom podľa § 115 ods. 1, písm. r) Zákona o odpadoch, za ktorý Vám môže byť uložená pokuta do výšky 1 500 eur.

Oznámenie

9.3.2022 14:39

 
Chcete vedieť, čo je nové?