Občan

Ponuka práce - školský špeciálny pedagóg

Zamestnávateľ:  Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Adresa: Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava 917 02
v zást.:  riaditeľka školy Ing. Beáta Krajčovičová
IČO:  37990365
DIČO: 2022104656

Kontakt: Ing. Krajčovičová B. , č. tel.: 033/32 36 861 prípadne 033/ 32 36 860
                                    riad. školy                                  sekretariát
e-mail: info@zsmg.trnava.sk
Počet zamestnancov: 99
Na výberové konanie budú pozvaný uchádzači o zamestnanie písomne, prípadne e-mailom, p. riaditeľkou školy. 

Pracovné miesto – počet: 1
Kategória: školský špeciálny pedagóg

Požadované vzdelanie: VŠ II.st.  podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 437/2009  Z. z.
Nástup: po vzájomnej dohode na dobu určitú od 2. 12. 2019 -  do 31. 8. 2021 práca na 1 zmenu: pondelok – piatok.
Miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava
Prac. náplň: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je je školský špeciálny pedagóg zaradený do kariérového stupňa  (podľa zákona č. 317/2009 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec.
Platové podmienky: Určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:  PT 7 od 967,50 - do 1 142 €
 

27.11.2019 15:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?