Občan

Posúdenie žiadostí na výrub drevín 13., 15. a 20. marca 2012

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnavy.

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

13. marec 2012

Na uliciach:
J. Slottu 20
Átriová 12
Študentská 39
Hospodárska 9
Vajanského 3


15. marec 2012

Na uliciach:
Tajovského 10, 8
G. Dusíka 4
Saleziánska 48


20. marec 2012

Tamaškovičova 6
Okružná parc. č. 5327
Trhová parc. č. 672

6.3.2012 1:03