Občan

Povolenie na uzávierku chodníka na Hlbokej ulici pre CS, s. r. o.

Mesto Trnava po dohode s OR PZ SR, Okresným dopravným inšpektorátom v Trnave a po prerokovaní žiadosti spoločnosti CS, s.r.o., IČO: 44101937, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava podanej dňa 06.04.2017 pod číslom 17705/2017 vydáva

p o v o l e n i e

pre žiadateľa: CS, s.r.o., IČO: 44101937, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava

na uzávierku chodníka na Ulici Hlboká v Trnave,

 

Dôvod uzávierky: realizácia stavby – NORTH TOWER – spevnené plochy a parkovanie

Druh uzávierky: úplná - podľa priloženej situácie.

Doba uzávierky: od 07.00 hod. dňa 12. 4. 2017 do 20.00 hod. dňa 31. 5. 2017.

Úsek a dĺžka uzávierky:  od križovatky Ulíc Hlboká a Starohájska po križovatku Ulíc Hlboká a Rybníková v dĺžke cca 414 m.

Popis obchádzky: Počas úplnej uzávierky vymedzeného úseku chodníka na Ulici Rybníková prejdú peší križovatkou ulíc Rybníková a Hlboká na chodník vedúci smerom k Poliklinike Družba a v smere od City Arény  peší prejdú lávkou pre peších na Starohájskej.

 

10.4.2017 15:09

 
Chcete vedieť, čo je nové?