Občan

Povrchové úpravy komponentov pre automobilový priemysel

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje verejnosti, že obdržalo právoplatné rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava č.3324-12848/37/2012/Jed/370850111 o vydaní zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku

Povrchové úpravy komponentov pre automobilový priemysel

pre prevádzkovateľa ALRO Slovakia, s.r.o., Coburgova 84,  917 01 Trnava.

Fotokópia vydaného rozhodnutia je vystavená na vývesnej tabuli pred budovou Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici č. 3. Zároveň je vydané rozhodnutie dostupné i na internetovej stránke www.sizp.sk Písomné vyhotovenie povolenia je prístupné na nahliadnutie v stránkových hodinách na

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií
Referát ekológie
č. dverí 250, č. tel. 033/3236250

Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava

 

 

22.5.2012 5:08

 
Chcete vedieť, čo je nové?