Občan

Pozvánka na 1. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 3 Organizačného a rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

 

z v o l á v a m

1. mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2014 - 2018, ktoré sa uskutoční

15. mája 2015 (piatok) o 1500 h

v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave

 

Dokumenty na 1. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

> > >  PRIAMY PRENOS ZO ZASADNUTIA  < < <

15. mája 2015 od 15.00 h


Program

  • a/ Otvorenie
  • b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania

1.1  Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave - návrh kúpnej zmluvy /RELAX - TEAM s.r.o., Trnava/

 

  • Rekapitulácia uznesení
  • Z á v e r

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

12.5.2015 14:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?