Občan

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

              POZVÁNKA


V zmysle harmonogramu zasadnutí zvolávam 1. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2022 - 2026, ktoré sa uskutoční

13. decembra 2022 (utorok) o 13.00 h v konferenčnej miestnosti radnice, Trnava, Hlavná ulica č. 1
 

Návrh  programu:

a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov
    Zloženie pracovného predsedníctva
    Zloženie návrhovej komisie
    Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
    Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava volebného obdobia 2022 – 2026, ktorí boli ospravedlnení z ustanovujúceho zasadnutia
    
1.    Návrh na zmeny v uzneseniach MZ prijatých na Ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve dňa 28. 11. 2022
1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568, VZN č. 569, VZN č. 570 a VZN č. 576 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 57, v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534, VZN č. 567, VZN č. 580 a VZN č. 586 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.1 Návrh na úpravu uznesenia č. 872/2022 k účelu využitia výťažku z predaja objektu na Ulici Kollárova č. 24 v Trnave
2.2 Bankový úver na financovanie kapitálových výdavkov mesta
2.3 Rozpočet mesta Trnavy na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2025
3.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava 13/2022
4. Majetkové materiály
5.1 Spolufinancovanie projektov – obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov, resp. obstaranie inej technickej dokumentácie požadovanej pre prípravu investičných projektov. Príprava žiadostí o NFP v rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 pre dokumentácie k projektom:

  1. Ulica generála Goliána
  2. Ulica Tehelná
  3. PUMPTRACK
  4. ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu
  5. Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Sládkovičovej po Študentskú
  6. Humanizácia vnútrobloku Spartakovská I, za zimným štadiónom
  7. Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – Medziháj
  8. Revitalizácia krajiny – Zeleneč

6.1 Návrh na pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta
6.2 Projekt dostupného bývania s prvkami housing first v podmienkach mesta Trnava
6.3 Návrh na vyčlenenie bytu pre projekt dostupného bývania s prvkami housing first pre Trnavskú arcidiecéznu charitu
7.1 Informácia o výsledku kontroly – Podpora cyklistickej dopravy vykonanej Najvyšším kontrolným úradom  SR v termíne od 05.02.2022 do 13.06.2022 a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku
8.1 Prerokovanie časti petície „Zrušenie nového dopravného značenia v trnavskej štvrti Špíglsál“.
8.2 Prerokovanie petície za zrušenie (nezavádzanie) rezidentskej parkovacej zóny R7 na Šafárikovej ulici v Trnave
9.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 7.9.2022 do 30.11.2022
9.2 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na I. polrok 2023
10.1. Stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska CPP na Jiráskovej ulici 25 do siete škôl a školských zariadení SR
11.1. Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 1. 9. 2022 do termínu 24. 11. 2022
    
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
 14. Rekapitulácia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
    
c/ Záver   
    
    
    
                                                            JUDr. Peter Bročka, LL.M.


Príloha k bodu programu č. 4

4.1 Prevod nájmu pozemku pod predajným stánkom na Ulici Vladimíra Clementisa   (Nale Tabak s.r.o. )
4.2 Prenájom pozemku pod predajným stánkom na Ulici Limbová  (Michaela Kačová)
4.3 Schválenie predaja pozemku v k.ú. Stará Turá  a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemku 
4.4 Schválenie najvhodnejších návrhov kúpnych zmlúv na predaj jednotlivých zariadení strojárskeho charakteru – jednotlivých častí linky na zhodnocovanie komunálneho odpadu Splitting
4.5 Odplatný prevod nehnuteľností do majetku mesta k stavbe „Parkovisko pred Pavilónom chirurgických disciplín FN Trnava“ na Ulici A. Žarnova v Trnave (SPF)
4.6 Predaj pozemku pod trafostanicou na Ulici Vajanského v Trnave (Západoslovenská distribučná, a. s.)
4.7 Predaj trafostanice, pozemku pod trafostanicou a priľahlých pozemkov na Ulici Ľaliovej v Trnave a zriadenie vecného bremema v prospech mesta Trnava (Západoslovenská distribučná, a.s.)
4.8 Predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku pod BD Botanická 8, 9, 10, 11, k. ú. Trnava, parc. č. 1635/109, súp. č. 5685
4.9 Výpožička pozemkov pre umiestnenie inteligentných skriniek na požičiavanie pomôcok na šport  (YOURLOX, s. r. o.)
4.10 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k.ú. Trnava (Poľnohospodárske družstvo Trnava)
Poznámka: Materiál sa na toto zasadnutie nespracováva
4.11 Prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely v k.ú. Trnava (SLOV – Mart s. r. o.)
Poznámka: Materiál sa na toto zasadnutie nespracováva
4.12 Majetkovoprávne usporiadanie stav. objektov verejnej infraštruktúry vybudovanej v rámci stavby „OZ Trnava – Cukrovar II. etapa“, stavebník SG Holding SK, s. r. o
4.13 Kúpa pozemku p. č. reg. „E“ 1329/18 pred rodinným domom na Špačinskej ceste č. 96, k. ú. Trnava 
4.14 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 23. 8. 2022
4.15 Kúpa garáží na Ulici Mozartova v Trnave
4.16 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestský zimný štadión - Krasokorčuliarsky klub Trnava
4.17 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestský zimný štadión - Ice Skating Trnava
4.18 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestská športová hala - CANDY klub
4.19 Schválenie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Mestská športová hala - Volejbalový oddiel Hit Trnava
4.20 Schválenie výpožičky v objekte Mestský zimný štadión – Mestské služby mesta Trnava

 

7.12.2022 12:17