Občan

Pozvánka na 10. zasadnutie Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

POZVÁNKA

na 10. zasadnutie Komisie školstva a vzdelávania Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktoré sa uskutoční

31. januára 2012 (utorok) o 16.00 h

v budove MsÚ Trnava na Trhovej ulici č. 3, v kancelárii č. 142 (kancelária prednostky), 1.poschodie

 

Zasadnutia komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Tranva na rok 2012
3. Informácia o pripravovanom VZN o výške poplatkov za školné v MŠ, školských kluboch, ZUŠ, príspevok na výrobu jedál
4. Rôzne

25.1.2012 11:38

 
Chcete vedieť, čo je nové?