Občan

Pozvánka na 12. zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

POZVÁNKA

na 12. zasadnutie Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktoré sa uskutoční

30. januára 2012 (pondelok) o 15,00 hod.

v budove MsÚ Trnava na Trhovej ulici č. 3, v zasadačke č. 215 na 2. poschodí.

 

Zasadnutia komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na rok 2012
4. Dodatok č. 1 k Všeobecným podmienkam zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení na pozemkoch vo vlastníctve mesta Trnava
5. Informatívna správa k problematike hazardných hier na území mesta Trnava
6. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok
7. Žiadosti o úľavy
8. Rôzne

Ing. Štefan Bošnák v. r.
predseda FK MZ

25.1.2012 11:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?