Občan

Pozvánka na 14. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozývame vás na 14. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa začne v utorok 27. apríla 2021 o 13.00 h formou online rokovania cez MS TEAMS.

Návrh programu:

a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
1.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava
1.3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 544 o hazardných hrách na území mesta Trnava
1.4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
1.5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498 a VZN č. 534 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
1.6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553 a VZN č. 559 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
2.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava
Zmena ÚPN
lokalita F – Športové centrum na Ulici Lomonosovovej
lokalita G – Pivovar s reštauráciou a ubytovaním na Staničnej ulici
3.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2020 a hodnotiaca správa za rok 2020
3.2 Schválenie úverového rámca na financovanie kapitálových výdavkov Mesta Trnavy
3.3 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021
4. Majetkové záležitosti
5.1 Spolufinancovanie projektu „ZŠ Gorkého – športový areál“
5.2 Spolufinancovanie projektu „Obnova Ružového parku v Trnave“
5.3 Spolufinancovanie projektu „Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou“
5.4 Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Zeleného kríčka v Trnave“
5.5 Spolufinancovanie projektu „ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu“
5.6 Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave“
5.7 Spolufinancovanie projektu „Umiestnenie lávky v priestore Horného rybníka v Kamennom mlyne v Trnave“
6.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2021 z rozpočtu mesta Trnavy
7.1 Stanovisko k zriadeniu Výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole Narnia, Mozartova 10 Trnava, zriadenej Združením škôl C.S. Lewisa, ú.z. so sídlom na Ulici Beňadickej 38, Bratislava
8.1 Návrh na ukončenie členstva v Združení miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice k 31. 12. 2021
9.1 Advent 2021 v Trnave
10.1 Informatívna správa o realizácii Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2020
11.1 Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 3. 2. 2021 do 13. 4. 2021
12.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy k termínu konania MZ 27. 4. 2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 28. 1. 2021 do 7. 4. 2021
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy
15. Rekapitulácia uznesení
Záver


JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Príloha k bodu programu č. 4
4.1 Kúpa pozemkov pri Piešťanskej ceste (od Slovenského pozemkového fondu)
4.2 Kúpa pozemku v k. ú. Modranka (od Slovenského pozemkového fondu)
4.3 Kúpa pozemkov pre časť súbežnej komunikácie s R1 v Modranke
4.4 Kúpa pozemkov pre chodník pri Seredskej ceste
4.5 Prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Veselovského 4 v Trnave – Dušan Kosnáč
4.6 Predaj pozemku parc. č. 7295/2 na Dohnányho ul. v Trnave
(p. Anton Steinhauser)
4.7 Predaj pozemku v areáli bývalých TAZ v Trnave (ZF Slovakia a.s.)
4.8 Súhlas s použitím pozemkov Mesta Trnava na vybudovanie technickej a dopravnej infraštruktúry v rámci stavby „Občianska vybavenosť Bratislavská – Nerudova“ (L-REAL, s. r. o.)
4.9 Rekonštrukcia plynovodov na pozemkoch mesta – úprava zriadených vecných bremien (SPP – distribúcia, a. s.)
4.10 Prevod práv a povinností stavebníka stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“, prevod s tým súvisiacich zmluvných práv a povinností, vyplývajúcich z uzavretých zmlúv a prevod realizovaného diela do vlastníctva Mesta Trnavy (Terra Trnavia, s. r. o. )
4.11 Priamy prenájom pozemku na Ulici Okružnej pod autobusovým prístreškom (euroAWK, spol. s r. o.)
4.12 Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 19. 1. 2021
4.13 Súhlas s realizáciou stavebných úprav nebytových priestorov v objekte na Ulici Limbovej 3 v Trnave (BESST s. r. o.)
4.14 Nájom nehnuteľností v k. ú. Trnava od Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstva Nitra
4.15 Prenájom nehnuteľností na poľnohospodárske účely (TAPOS, s. r. o.)
4.16 Návrh urovnania nárokov spojených s užívaním nehnuteľností medzi Mestom Trnavou a BILLA s. r. o.
4.17 Zmena výmery nebytových priestorov a schválenie stavebných úprav v objekte Mozartova 10 v Trnave (Základná škola Narnia Trnava)
4.18 Výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov – Priemyselný park Trnava (Espio, s. r. o.)
4.19 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (Espio, s. r. o.)
4.20 Výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov – Priemyselný park Trnava (WOFIS, s. r. o.)
4.21 Výpoveď zo Zmlúv o nájme nebytových priestorov – Priemyselný park Trnava (Andrej Fridrich – EUROPE FREY TEAM)
4.22 Schválenie dohody o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov – Priemyselný park Trnava (HEPI – ateliér s. r. o.)
4.23 Schválenie dohody o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov – Priemyselný park Trnava (STEFE Trnava, s. r. o.)
4.24 Zmena predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava (OTIS Výťahy, s. r. o.)
4.25 Zmena predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava (Formel D Slovakia s. r. o.)
4.26 Zmena výmery nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (Qintec a. s.)
4.27 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (TT IT, s. r. o.)
4.28 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava)
4.29 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (Mesto Trnava – sklad)
4.30 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (XaraTec s. r. o.)
4.31 Schválenie nájmu nebytových priestorov v objekte Priemyselný park Trnava (Mesto Trnava – archív)
4.32 Majetkovoprávne usporiadanie verejnej infraštruktúry vybudovanej na Ulici M. Hella v Trnave – zmena kúpnej ceny (Občianske združenie Hellova ulica)
4.33 Nájomná zmluva na poľnohospodárske pozemky s Poľnohospodárskym družstvom Trnava
4.34 Prenájom pozemkov pod výlepovými plochami (žiadosť RENGL Slovensko, s. r. o. o odklad platby nájomného a zľavu z nájomného)
4.35 Priamy prenájom časti pozemku v k. ú. Modranka (p. Tomáš Novák)
4.36 Doplnenie pozemkov na zriadenie vecného bremena stavby nad prepojením ulíc Františkánska a Zelený kríčok (inwest s. r. o.)

22.4.2021 14:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?