Občan

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle harmonogramu zasadnutí zvolávam 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 – 2022,
ktoré sa uskutoční 21. septembra 2021 (utorok) o 13.00 h v konferenčnej miestnosti, radnica, Hlavná 1 v Trnave.


Návrh programu:

a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
1.1    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č.484, VZN č. 489,  VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č.553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569 o  Územnom  pláne  mesta  Trnava  a  o regulatívoch  a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava
1.3    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
2.1    2. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021, vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacia správa za 1. polrok
3.    Majetkové záležitosti
4.1     Spolufinancovanie projektu „Cestička pre cyklistov a chodník Ul. Piešťanská – 1. etapa“
4.2    Spolufinancovanie projektu „Cyklochodník Zelenečská – A. Žarnova“
4.3    Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho v Trnave - cyklochodník“
4.4    Spolufinancovanie projektu „Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn v Trnave“
5.1    Návrh na ukončenie členstva v Združení Životnými cestami Jána Palárika k 31.12. 2021
6.1    Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 16.6.2021 do 7.9.2021
7.1    Informatívna správa o Stratégii riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Trnavy na roky 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025  vrátane aktualizácie opatrení navrhnutých v horizonte rokov 2021 – 2025
8.1    Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava             k termínu konania MZ 21.9.2021 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 10.6.2021 do 2.9.2021
9.    R ô z n e
10.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
11.    Rekapitulácia uznesení
Z á v e r


JUDr. Peter Bročka, LL. M.     

          Príloha k bodu programu č. 3

3.1    Schválenie výpožičky časti pozemku – Cintorín na Kamennej ceste č. 1 – naše mesTTo Trnava
3.2    Zmena predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava – OTIS Výťahy, s.r.o.
3.3    Zmena predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava – Formel D Slovakia  s. r. o.
3.4    Zmena predmetu nájmu v objekte Priemyselný park Trnava – Mestské služby mesta Trnava
3.5    Predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Trnava pod garážou na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Trnave
(p. Ružena Návojová, p. Renáta Nicoliniová)
3.6    Kúpa pozemkov pod verejným priestranstvom v lokalite Koniarekova v Trnave z vlastníctva SR – Železnice SR (Slovenská republika – Železnice Slovenskej republiky)
3.7    Kúpa  objektov  SO 2.30 Komunikácie a spevnené plochy zóny a SO 4.50 Verejné osvetlenie  v lokalite
Obytná zóna Prúdy I, (lokalita 1.b – 1.c), v rámci stavby „Nová Trnava“  v Trnave do  majetku mesta Trnava  (Terra Trnavia,  s.r.o.)
3.8    Kúpa pozemku pre vybudovanie lávky v Modranke
3.9    Kúpa pozemkov v lokalite Štrky v Trnave (MUDr. Jaroslava Beaufortová)
3.10    Súhlas s použitím pozemkov na uloženie inžinierskych sietí a časti komunikácie (CTPark Trnava II.,s.r.o.)
3.11    Súhlas s použitím pozemkov na uloženie inžinierskych sietí a zriadenie vecného bremena (TT Dev, s.r.o.)
3.12    Prenájom pozemkov pre cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke od SVP, š.p.
3.13      Súhlas s použitím pozemkov mesta na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová, 2.SC“ (SPP – distribúcia, a. s.)
3.14    Súhlas s použitím pozemkov mesta Trnava a zriadenie vecného bremena na stavbu „Rekonštrukcia vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Družba 2, Trnava“  (STEFE Trnava, s.r.o.)
3.15    Súhlas s podnájmom majetku Mesta (north tower, s. r. o)
3.16      Súhlas s použitím pozemku  vo vlastníctve Mesta Trnava v k. ú. Špačince na uloženie kanalizácie (DELTA  INKASO, spol. s r. o.)
3.17      Súhlas s použitím pozemku mesta pre stavbu „Obytná zóna   Trnava – Cukrovar II. etapa (SG HOLDING SK, s. r. o., Šrobárova 5, Trnava)
3.18    Uzavretie nájomného vzťahu na pozemky v k. ú. Trnava pre výstavbu križovatky ulíc Bernolákova – Sladovnícka v Trnave (Terra Trnavia, s. r. o.)
3.19    Zriadenie vecného bremena na pozemku pre vybudovanie lávky v Modranke (SVP, š. p.)
3.20    Zámena pozemkov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Trnava (Trnavský samosprávny kraj)
3.21    Zmena subjektu z Renntax, a. s. na Hviezdoslavova, s. r. o.  a súhlas s použitím pozemku za účelom umiestnenia prípojky k stavbe “Trnava – Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova – Hornopotočná“  (Hviezdoslavova, s. r. o.)
3.22    Súhlas s použitím pozemku na zateplenie rodinného domu na Ulici Halenárska v Trnave (manželia Petranskí)
3.23    Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou “Prepojenie cyklotrasy Trnava – Štrky s cyklotrasou Bohdanovce - Špačince“ (TAPOS, s.r.o., Margita Sukopová, Pavol Tulala, Emília Kubačková, Elena Dubovcová, Branislav Káčer)
3.24    Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť  1.6.2021
3.25    Pristúpenie Mesta Trnava a tretích osôb ako stavebníkov verejnoprospešnej stavby  „Miestna komunikácia – cesta „B“ MOK 3,75/30“                                                         

16.9.2021 15:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?