Občan

Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

 P O Z V Á N K A
 
V zmysle čl. 4, ods. 2  Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava 
z v o l á v a m
2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
vo volebnom období 2022-2026,
ktoré sa uskutoční
 
27. novembra 2023 (pondelok) o 13.00 h 
v konferenčnej miestnosti, prízemie, Radnica, Ulica Hlavná č. 1,  v Trnave
 
 
Návrh  p r o g r a m u :
 
a/   Otvorenie
b/   Určenie overovateľov
      Zloženie pracovného predsedníctva
      Zloženie návrhovej komisie   
      Schválenie návrhu programu rokovania a zmeny návrhu programu
 
      1.1.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 366
               o organizácii miestneho referenda
      2.1.   Návrh nakladania s nehnuteľným majetkom mesta a usporiadaní vlastníckych
               vzťahov medzi Mestom Trnava a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave
     
      3.      Rekapitulácia uznesení
               Z á v e r
 
 

JUDr. Peter Bročka, LL. M.

20.11.2023 14:52