Občan

Pozvánka na 2. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

P O Z V Á N K A
V zmysle uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 32 zo dňa 17. marca 2015

z v o l á v a m

2. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

vo volebnom období 2014 - 2018, ktoré sa uskutoční

28. apríla 2015 (utorok) o 1500 h

v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave

 

Dokumenty na 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

> > >  PRIAMY PRENOS ZO ZASADNUTIA  < < <

28. apríla 2015 od 15.00 h


Program

  • a/ Otvorenie
  • b/ Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania

1.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava
2.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Trnava za rok 2014
3.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
3.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
4. Majetkové záležitosti
5.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Trojičné námestie 6; posunutie exteriérového sedenia, žiadateľ: PASTIS s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
5.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Halenárska 13; žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
5.3 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
6.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
7.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
8.1 Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel
9.1 Novela Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
10.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 z rozpočtu Mesta Trnava
11.1 Návrh osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta /informatívna správa/
12.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015
13.1 Organizačné zabezpečenie „7“ Dní zdravia 2015
14.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 03.02.2015 do 13.04.2015
15.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2014 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur - určené uznesením MZ č. 158/2011
16.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 - 2020
17.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015
18. R ô z n e
19. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
20. Rekapitulácia uznesení

  • Z á v e r

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

22.4.2015 9:25

 
Chcete vedieť, čo je nové?