Občan

Pozvánka na 3. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

 
                 P O Z V Á N K A

 
V zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava Časť III., čl. 4, ods. 2 zvolávam

3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční
 
14. mája 2020 (štvrtok) o 17.00 h v konferenčnej sále trnavskej radnice, Hlavná č. 1 v Trnave.
 

 
Návrh  p r o g r a m u:

a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu
1.1 Urovnanie nárokov spojených s poskytovaním služieb a užívaním nehnuteľností medzi RIGSTAV, spol. s r. o., Strediskom sociálnej starostlivosti a Mestom Trnava
 
 Rekapitulácia uznesení
 Z á v e r
 
  
 
 
 
 JUDr. Peter Bročka, LL. M.

 

12.5.2020 10:51

 
Chcete vedieť, čo je nové?