Občan

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

  P O Z V Á N K A


V zmysle harmonogramu zasadnutí zvolávam 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční


25. júna 2019 (utorok) o 14.00 h
hodina začiatku rokovania bude oznámená
po zasadnutí Mestskej rady mesta Trnava, ktoré sa uskutoční 18. 6. 2019


v konferenčnej sále trnavskej radnice, Ulica Hlavná č. 1 v Trnave.

Návrh  p r o g r a m u:

a/    Otvorenie
b/    Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Voľba návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

1.1    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie 
1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve Mesta Trnava a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu
1.3    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v meste Trnava
1.4    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zaradení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“); vyradení Výdajnej školskej jedálne a následnom zaradení Školskej jedálne do siete ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava
1.5    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
2.1    Povolenie na  spracovanie  Zmeny  Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009)  - Zmena ÚPN lokalita E,  F a G
3.1    Aktualizácia Zásad tvorby a použitia fondu poplatku za rozvoj
4.    Majetkové záležitosti
5.1    Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
5.2    Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
6.1    Návrh  na poskytnutie finančných dotácií  na rok 2019 z rozpočtu mesta Trnava
7.1    Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
8.1    Stanovisko k zriadeniu Súkromnej základnej školy Marry Poppins v Trnave zriadenej neziskovou organizáciou poskytujúcej všeobecne prospešné služby Mary Poppins, n. o., Sladovnícka 19, 917 01 Trnava
9.1    Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 16. 4. 2019 do 11. 6. 2019
9.2    Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava na II. polrok 2019
10.1    Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 25. 6. 2019 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 11. 4. 2019 do 5. 6. 2019
11.1    Schválenie zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
12.1    Vystúpenie mesta Trnava zo Združenia miest a obcí Slovenska
   
13.    R ô z n e
14.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
15.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r

   JUDr. Peter Bročka, LL.M.

Príloha k pozvánke
 

17.6.2019 14:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?